Hem Föreningen Vandringsberättelser Kronoskogen Ottos runda Skåneleden Statistik Arkivet

FÖRENINGEN

Bli medlem

Om föreningen

Styrelse

Uppdrag/arbetsfördelning

Stadgar

GDPR

Resepolicy

Vandringspolicy

Engelholms VF - Gång och Vandring

Bildad 1984-04-02

Föreningsnummer 20545-20

Postadress: Kristian Kriblad, Harnackavägen 36 26675 Hjärnarp

Telefon: 0706190695

E-post: kristian.kriblad@gmail.com

Hemsida: www.engelholmsvandrarforening.com

Bankgiro: 5439-2238

Organisationsnummer: 802457-1609


Så här blir du medlem

Sätt in kr 100:- på bankgironummer 5439-2238

Ange namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

EVF är anslutet till IdrottOnline, som är svensk idrotts egna verktyg för kommunikation och administration. EVF har överfört sitt medlemsregister till denna IT-portal och uppdaterar det kontinuerligt för dem som lämnat sitt personnummer.

Främsta syftet med detta är att RF:s gruppolycksfallsförsäkring skall gälla, men också för att vi skall kunna bidra till korrekt statistik hos Skånes idrottsförbund och Riksidrottsförbundet, samt kunna bilda små studiecirklar (SISU-lärgrupper) för att utveckla verksamheten på olika sätt.
Observera att samtliga personuppgifter skyddas av  Dataskyddsförordningen, GDPR.

KOM GÄRNA MED OCH GÅ ETT PAR PROVRUNDOR ALLDELES GRATIS!!

VÄLKOMMEN!

Till toppen av sidan


Om föreningen

Engelholms Vandrarförening bildades 1984 och har i dag ca 400 medlemmar.
Föreningen är medlem i Svenska Gång och Vandrarförbundet. Vi har under många år varit en av de aktivaste föreningarna av Svenska Gång- och Vandrarförbundets vandrarföreningar i Sverige.

Vi tror att det är viktigt för alla människor att komma ut i naturen, få frisk luft i lungorna och mjuka upp leder och muskler utan att för den skull vara elitidrottare.
Bland våra medlemmar har vi många före detta duktiga idrottare, men också många som i mogen ålder uppskattar tryggheten av att vandra i grupp med vandringsledare.
Våra vandringsledare känner väl till den bygd där de leder sina vandringar. Det innebär att vi som vandrare ofta får intressant och värdefull information om traktens sevärdheter och kulturminnen när vi är ute och vandrar. Vi kan också konstatera att det sociala kontaktnätet inom föreningen är en värdefull tillgång.

Föreningen organiserar vandringar upp till fem dagar i veckan. Vid planering av våra vandringar försöker vi anpassa tidpunkt, vandringslängd och svårighetsgrad med hänsyn till olika kategorier vandrare. Vintertid rör vi oss mestadels, med hänsyn till framkomlighet och ljusförhållande, i Ängelholmstrakten. Under tiden april till och med september förlägger vi oftast vandringarna till områden som vi kan nå med bil inom ca en timme.

De senaste åren har vi också regelbundet genomfört vandringsveckor i såväl i svenska fjällen, Österrike, England eller annan intressant plats lämplig för trevliga vandringar. Varje år har vi ett antal heldagsutflykter med buss. Populära utflyktsmål har varit vandringar längs Mörrumsån, vandringar i trakten av Stenshuvud, Skanör/ Falsterbo och i trakten av Ales stenar etc.

Till toppen av sidan


EVF:s styrelse 2022

Fr.v: Ingrid "Ija" Therup, Lena Ottosson, Kristian Kriblad, Ulf Jörgensen, Per-Olof Jansson, Christina Holmqvist, Eva Tullberg. Göran Ahlberg saknas på bilden.

Ordförande

Kristian Kriblad,  070-619 06 95,  kristian.kriblad@gmail.com

Vice ordförande

Per-Olof Jansson,  070-6017021,  perolof.jansson50@gmail.com

Kassör

Eva Tullberg,  076-0131949,  tullbergeva@gmail.com

Sekreterare

Lena Ottoson,  076-7915941,  lrotto@hotmail.com

Ledamöter

Christina Holmqvist,  070-3345061,  christina.holmqvist1955@outlook.com

Göran Ahlberg,  070-7819701,  g.c.ahlberg@gmail.com

Ulf Jörgensen,  073-0528219,  ulfjorgensen56@gmail.com

Ingrid Therup, 070-2874643,  ija.therup@telia.com

Till toppen av sidan


Uppdrag/arbetsfördelning

Post, skrivelser och korrespondens

Kristian Kriblad

Biträdande kassör

Karin Jonsson

Programkommitté

Christina Holmqvist och Göran Ahlberg

Inköp till träffar, lotteri och förvaltning av kläder

Christina Holmqvist

Hemsidan och Facebook

Göran Holbeck och PeO Jansson

Aktiviteter tillsammans med andra organisationer

Kristian Kriblad

Ansvariga för arbetsvandringar - Kronoskogen och Ottos runda

Thomas Holmqvist, Göran Ahlberg och Kristian Kriblad

Idrott On Line, lärgrupper och medlemsmatrikel

PeO Jansson

Statistikförare

Marianne Sandberg,  070-949 16 36, marianne.sandberg@telia.com

Till toppen av sidan


Stadgar för Engelholms Vandrarförening
Organisationsnummer 802457-1609
Antagna vid årsmöte 2020-02-13

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Föreningen har som ändamål att arrangera vandringar för en bred grupp av människor. I våra program skall det finnas såväl kortare som längre vandringar. Vi ska ha en bredd också när det gäller tidpunkter för våra vandringar och utnyttja så många veckodagar som möjligt.
Vi ska göra detta för att ge våra medlemmar:
- en chans att uppleva vår vackra natur
- en möjlighet att bibehålla eller förbättra sin kondition
- en chans att bygga vidare på sitt sociala nätverk.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
Föreningens verksamhet ska präglas av ekologiskt hållbarhetstänkande.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Engelholms Vandrarförening.

Föreningens organisationsnummer är 802457-1609.

Föreningen har sin hemort/säte i Ängelholms kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska  Gång- och Vandraförbundet (SGVF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i Skånes Gång- och Vandrarförbund.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt vandringsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

3 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under ett år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet. 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.       Beslut om antal styrelseledamöter, vilket ska vara 4-8 personer.

13.       Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  2 revisorer jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

14.       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Om någon i valberedningen vill avgå ska detta anmälas till styrelsen.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Valberedningen ska meddela sina förslag till styrelsen innan årsmötet.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap  Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap  Övriga föreningsorgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Styrelsen ska utse en arbetsgrupp för skötsel av vandringsleder, t.ex. Skåneleden, Kronoskogen.

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 §  Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

Till toppen av sidan


Information till EVF-medlemmarna angående GDPR

Vi skriver till dig som är medlem i Engelholms Vandrarförening (EVF) för att från den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. GDPR reglerar hur bl.a. föreningar ska hantera medlemmarnas personuppgifter.

I EVF:s medlemsregister sparar vi följande uppgifter:
- Namn
- Adress
- Telefon- och/eller mobilnummer
- E-mailadress
- Personnummer

Dessa uppgifter använder vi för att kunna informera våra medlemmar om föreningens program och aktiviteter. Som medlem har du rätt att få se vilka uppgifter som finns registrerade om dig och begära ändring om uppgifterna inte stämmer. Du kan också be oss att helt radera dina uppgifter men då kan du inte längre få någon direkt information från oss.

Personuppgift i form av idendifierbara bilder av medlemmar i grupp eller enskilt förekommer också i föreningens vandringsberättelser, dock endast efter medgivande vid fototillfället.

Ansvarig för personuppgifterna är föreningens kassör och det är till denne du vänder dig om du vill göra någon ändring i uppgifterna.

 

Engelholms Vandrarförening
Styrelsen

Till toppen av sidan


Resepolicy för EVF

Antagen på styrelsemöte 2022-12-07

  1. När Engelholms Vandrarförening står som arrangör för en vandringsresa, skall denna resepolicy tillämpas.

  2. Behörighet att anmäla sig till resa enligt punkt 1 har den som löst medlemsavgift i EVF för innevarande verksamhetsår.

  3. Principen ”först till kvarn” gäller vid deltagaranmälan, som är bindande och skall helst ske skriftligen via SMS eller e-mail, så att datum och tid kan fastställas och avgöra turordningen.

  4. Om resan blir fulltecknad upprättas väntelista med turordning enligt pkt 3.

  5. Betalning av resan skall ske efter att positivt besked om deltagande erhållits, senast sista betalningsdag enligt inbjudan.

  6. Om den som anmält sig till och betalt resa enligt punkt 1 förhindras att delta, oavsett anledning, återbetalar EVF inte anmälningsavgiften. Platsen överlåtes till den som står i tur på väntelistan, om sådan finns.

  7. Skulle någon deltagare insjukna, skada sig eller avlida under EVF-resa enligt punkt 1, är det deltagarens egna försäkringar som skall ianspråktas. Akutavgifter för till exempel transporter och vårdavgifter åligger det resenären/medlemmen att själv bekosta.

  8. För att kunna betala oförutsedda kostnader utöver ovanstående under resan skall EVF:s bankkort alltid medföras av härför delegerad styrelseledamot.

Till toppen av sidan


Vandringspolicy, riktlinjer och andra regler för verksamheten inom Engelholms Vandrarförening.

Allmänt

Föreningen skall arrangera vandringar för en bred grupp av människor. I våra program skall det alltså finnas såväl kortare som längre vandringar.

Vi skall ha en bredd också när det gäller tidpunkter för våra vandringar och utnyttja så många veckodagar som möjligt.

Vi skall göra detta för att ge våra medlemmar:

- en chans att uppleva vår vackra natur.

- en möjlighet att bibehålla eller förbättra sin kondition.

- en chans att bygga vidare på sitt sociala nätverk.

Vid arrangemang skall en gemensam samlingsplats i Ängelholms tätort vara angiven för att samåkning skall kunna tillämpas, dessutom skall en ansvarig för arrangemanget vara namngiven, så att de som bor i kranskommuner har möjlighet att utan onödig omväg nå startplatsen.

Vid samåkning med bil skall bilföraren/bilägaren erhålla ersättning från respektive medresenär med belopp per mil enligt styrelsemötesbeslut.

Vid behov av eventuell rekognosering av vandring, har vandringsledaren rätt till milersättning enligt årets skatteregler. Vandringsledaren är den som själv avgör om rekognosering behövs.

En planerad vandringssträcka om minst 12 km betraktas som långvandring. Vandringar som planeras till mer än 8 km skall ha en rast efter c:a halva sträckan.

I samband med vandringar i skog och mark skall alltid hänsyn tas till de regler som gäller för allemansrätten.

Vandringsberättelser, bilder och andra meddelanden skickas till evfvandringar@gmail.com för selektering och eventuell publicering på EVF:s hemsida.

All aktivitet i samband med vandringarna sker på egen risk. EVF har inte tecknat någon egen gruppolycksförsäkring för sina medlemmar, men den som kompletterat sina uppgifter med personnummer, för vårt medlemsregister på IdrottOnLine, omfattas av Riksidrottsförbundets gruppolycksfallsförsäkring.

 

Anmälningsavgift vid resor

Vid vissa arrangemang kan en förskotterad anmälningsavgift vara nödvändig för att arrangemanget skall kunna förbokas och genomföras. Denna anmälningsavgift återbetalas ej av EVF eftersom priskalkylen för resan baseras på antalet anmälda resenärer utan någon marginal. Detta för att kunna sätta ett så lågt pris som möjligt för den enskilde resenären. Om medlemmen eventuellt skulle vilja avboka beställningen efter inbetald anmälningsavgift och önskar återbetalning av anmälningsavgiften får detta regleras genom privat reseförsäkring och de regler som gäller för denna och är inget som EVF kommer att engagera sig i. 

 

Vandringsledaren skall:

 

Vandraren skall:

Till toppen av sidan


Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
266 75 Hjärnarp

Kontakt:
Tfn: 070-619 06 95
E-post: kristian.kriblad@gmail.com